Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden, montagebedrijfmelbers  te venlo  , onder nummer 72197692


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeengekomen worden met montagebedrijfmelbers , tenzij voorafgaand afwijkende voorwaarden schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

 

1. Definities


1.A. montagebedrijfmelbers: degene die de opdracht heeft aangenomen en de werkzaamheden uitvoert en/of laat uitvoeren.

1.B. Opdracht (tevens overeenkomst): elk op zichzelf staand verzoek van Opdrachtgever aan montagebedrijfmelbers, om tegen betaling werkzaamheden

te verrichten en de daartoe noodzakelijke materialen aan te schaffen.


2. Betalingsafspraak

2.A. Voor montagebedrijfmelbers  aan een opdracht begint wordt een prijsafspraak met Opdrachtgever gemaakt: Dit in de vorm van een offerte.


2.B. In geval van een schriftelijke dan wel mondelinge wijziging van de opdracht door Opdrachtgever waardoor meer werk verricht moet worden dan voorzien en/of meer/andere materialen gekocht worden dan begroot, worden deze meerkosten in rekening gebracht

.
2.C. Indien tijdens de uitvoering door niet zichtbare omstandigheden en/of door ontbrekende informatie blijkt dat de vaste prijs naar boven toe wordt overschreden zal montagebedrijf m elbers  Opdrachtgever hiervan op het eerste moment gemotiveerd informeren. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met het meerwerk, kan montagebedrijfmelbers  zich op artikel 6 beroepen.


3. Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever


3.A. Opdrachtgever dient de juiste en volledige informatie te verstrekken welke nodig is om de opdracht goed uit te voeren.


3.B. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat montagebedrijfmelbers veilig, tijdig en efficiënt de opdracht kan uitvoeren.


3.C. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaatshebben dat de opdracht ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd.


3.D. Indien Opdrachtgever een of meer afspraken, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.


4. Verantwoordelijkheden van montagebedrijfmelbers


4.A. montagebedrijfmelbers is verantwoordelijk voor een correcte technische uitvoering van de werkzaamheden en zal daartoe de betreffende voorschriften en regelgeving in acht nemen.


4.B. montagebedrijfmelbers is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of op onmogelijkheden in door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, op kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk verricht wordt, op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.


5. Schade / geschil


5.A. montagebedrijfmelbers behandelt uw materialen uiterst voorzichtig. Beschadiging van uw materiaal tijdens vervoer, verplaatsing of montage is echter niet uit te sluiten. Dit is voor montagebedrijfmelbers een onevenredig groot en onverzekerbaar risico. Daarom komt iedere schade aan uw materiaal of andersoortige schade voor uw eigen rekening of inboedelverzekering.


5.B. In het geval dat Opdrachtgever niet tevreden is met de uitvoering en/of het te verwachten eindresultaat dient Opdrachtgever montagebedrijfmelbers hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Hierdoor is montagebedrijfmelbers in de gelegenheid de uitvoering te kunnen wijzigen en/of gebreken te verhelpen. Indien montagebedrijfmelbers en Opdrachtgever hierover een verschil van inzicht houden, dient de ontevredene te handelen zoals gesteld in artikel 7.


6. Oplevering/akkoordverklaring


6.A. Bij de oplevering wordt het eindresultaat beoordeeld op het deugdelijk functioneren van het geheel.


6.B. Eventuele gebreken die bij oplevering worden geconstateerd en die door montagebedrijfmelbers dienen te worden hersteld, zullen door montagebedrijfmelbers binnen een voor beide partijen redelijke termijn worden uitgevoerd.


7. Opschorting/ontbinding


7.A. In geval van een geschil dient de eiser (dat kan zowel Opdrachtgever als montagebedrijfmelbers zijn) zijn eis schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 dagen aan de in gebreke blijvende partij in te dienen. De gedaagde partij is vervolgens 14 dagen in de gelegenheid tot een oplossing te komen.


7.B. Gedurende dit geschil kunnen Opdrachtgever en montagebedrijfmelbers zonder gerechtelijke tussenkomst en eenzijdig de overeenkomst en betalingen tussentijds opschorten en/of de overeenkomst ontbinden, met dien verstande dat Opdrachtgever verplicht is de reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde materialen aan montagebedrijfmelbers te betalen, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op vermindering en/of schadevergoeding kan maken.


8. Betaling


8.A. Opdrachtgever dient montagebedrijfmelbers direct bij oplevering contant of per bank/giro te betalen, tenzij vooraf duidelijk anders overeengekomen. Een aanbetaling kan overeengekomen zijn in het offertestadium en dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn betaald.


8.B. Indien Opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijnen overschrijdt is montagebedrijfmelbers bevoegd een beroep te doen op art. 7.


8.C. Betaling betekent dat u tevreden bent over de werkzaamheden tot dat moment.

 

8.D.  houd opdrachtgever  zich   niet   aan de betaling termijn  dan  komt er  35,25 euro administratiekosten  bij

 

  


9. Garantie


9.A. montagebedrijfmelbers geeft één jaar garantie op het geleverde werk en de gebruikte materialen.


9.B. De garantie vervalt wanneer:


9.C. Opdrachtgever de werkzaamheden en/of materialen betreffende het gebrek aan montagebedrijfmelbers heeft betaald, terwijl dit gebrek op moment van betaling voor Opdrachtgever zichtbaar en/of merkbaar was of


9.D. Opdrachtgever handelt en/of nalaat in strijd met en/of het risico draagt als genoemd in artikel 3 of


9.E. Opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige verandering aan de door montagebedrijfmelbers verrichtte werkzaamheden en/of geleverde materialen heeft aangebracht.